Chefsgaarden.no
 


En perle i et av Follo`s urørte kulturlandskap:


 

Vi har et flott Follo landskap, et unikt kulturlandskap med variert, spennende og bølgete med randsoner og små skogsholt.  Det bølgete landskapet er unikt og variert og får frem landskapsformene på en flott måte. Ved Glennemorenen som er den andre moreneryggen i Ski kommune antar man at den opprinnelige Kråkstad gården lå. Det er derfor i dette område også svært rikt på fornminner. Den opprinnelige Glennegården lå tidligere under Kråkstad prestegård og er nå delt i 2 Glennegårder, Nordre Glenne og Søndre Glenne mens Glenne Østre tidligere lå under gården Tomter.


Glennegårdene omkranser tjernet mot nord og vest og gården Waal ligger i sør hvor utløpet fra tjernet snirkler seg ned mot det gamle ladestedet Hølen og ut i fjorden ved Son. I tidligere tider fløtet man tømmer i dette vassdraget hvor det ble eksportert til europa hvor det var stort behov for tømmer blant annet til skipsbyggning.


Det er et stort samspill mellom de gamle gårdene og kulturlandskapet med Glennetjernsområdet liggende som en oase og en urørt perle i midten.  Området har en skålform og harmonien i dette landskapet er fullkommen.  Inneholder et unikt biologiskt mangfold i området rundt Glennetjern. Glennetjern er en rik kulturlandskapssjø med viersumpskog rundt deler av tjernet. Våtmarksområde er på ca 30 daa mens hele området, bestående av gammelskog, rikmyr og torvmyr er på totalt 100 daa. Området ligger som en oase for fugler og vilt i landskapet da området ligger fredlig til med et utrolig flott kulturlandskap og med noe av norges beste matjord rundt. Vi har mange rødlista arter i dette området. Stor salamander og Åkerriske er noen av de.

Dette er også et eldorado for ornitologer og fugleelskere.


Hvert år er det et mylder av fugler og dyr ved tjernsområde, gråhegrepar som kommer og hekker her hvert eneste år og selvsagt er det et mylder av musevåk og andre fugler. Mye andefugl gjennom hele året og en del som bare er på gjennomfart.

 

I torvmosen rundt tjernet ble det i tidligere tider skåret torv som ble lagret i små hytter før det ble kjørt opp på gårdene. På denne torvmosen liker både rev og grevling seg hvor de har sine hi og utgangspunkt for sitt revir.

 

I dette område er det også mye gammelskog som gjør at hulerugende arter som skogdua også trives her. En stor forekomst av rik sumpskog er også med å gjøre området unikt.


"Rik sumpskog er den mest truede skogtypen i Norge. Rike sumpskoger er i tillegg til å være truet generelt, også veldig viktige i forhold til biologisk mangfold spesielt. Et stort antall truede arter har en høyst usikker fremtid i små, ofte isolerte restområder.

Rik sumpskog dekker svært små arealer i Norge, er tilholdssted for en lang rekke truede arter, samt at de er svært viktige i et landskapsøkologisk perspektiv, særlig for fugl på grunn av høy insektproduksjon. Alle lokaliteter bør derfor vernes for å sikre biologisk mangfold i en sterkt truet naturtype."


I tidligere tider ble is også saget på tjernet om vinteren og kjørt opp på gårdene for blant annet å kjøle melka fra kuene og til datidens kjøleskap..

 

Elg og rådyr er en selvfølge i dette området,- alt vilt i området trekker til dette unike biotopet som selvsagt er svært frodig!

 

I dette unike området er det altså våre Grass fed Highland cattle vokser opp og preges av disse flotte omgivelsene. Er med på å gi førsteklasses råvarer basert på naturens egne ressurser!